Architect Alexandr Gorshkov
/ Architect Alexandr Gorshkov

Проект Дворец Николая Николаевича

2001 г.  Дворец Николая Николаевича