Architect Alexandr Gorshkov
/ Architect Alexandr Gorshkov

Проект Здание Сенода (Президентская библиотека)

2009 г. Здание Сенода (Президентская библиотека)